ÁSZF | Telót.hu

1. Bevezető rendelkezések

(i) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.telot.hu weboldalon („Weboldal”) igénybe vehető szolgáltatások típusait, a szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének általános és különös szabályait tartalmazza.

(ii) A Szolgáltató:
A Weboldal szolgáltatója a V6 Stratégiai Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1029 Budapest, Ördögárok utca 131/B
Levelezési címe: 1028 Budapest, Kazinczy utca 24.
Telefonszáma: (+36/30) 544-4886 (munkanapokon 08:30-16:30-ig)
Elektronikus levelezési címe: zoltan@drvincze.net
Cégjegyzéket vezető cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-280089

(iii) A Szolgáltatás:
Szolgáltató a Weboldalon hirdetési felületet biztosít az igénybe vevők részére használt, valamint új tabletek, telefonok, és ezek alkatrészei, tartozékai folyamatos hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt, illetve teszi lehetővé az adatbázison belüli keresést a Weboldal kereső rendszerének használatával.

(iv) A Felhasználó:
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. A jelen ÁSZF értelmezése során valamennyi hirdető egyben Felhasználónak is minősül. Regisztrált felhasználónak minősül az a látogató, aki az oldalon található regisztrációs felület segítségével fiókot hoz létre.

(v) A Hirdető:
Az a Felhasználó (egyben regisztrált felhasználó), aki az alább meghatározott, a Weboldalon elérhető hirdetési szolgáltatásokat veszi igénybe.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra (illetve a Felhasználó nevében és képviseletében eljáró személyre) kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon megtekinti – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az a Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF-be foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-be foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy hirdetésfeladáskor történik, az ott megjelölt nyilatkozat elfogadásával.

2.2. A jelen ÁSZF a közzététel napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. Az egyes jogviszonyokra a létrejöttük időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. A Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg, illetve a regisztráció vagy a hirdetés feladása során fogadják el.

2.3. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.4. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Erről a Felhasználókat előzetesen értesíti. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalon közzéteszi.

2.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk., és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. A Szolgáltatás igénybevétele és a szerződés létrejötte

3.1. Szolgáltatások közül a hirdetési szolgáltatás a Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával vehető igénybe. A saját hirdetés feladására a regisztrációt követően van lehetőség. A hirdetéshez legalább egy képet is fel kell tölteni. A képek minimum 1024x768 pixel felbontásúak kell, hogy legyenek egységenként (továbbiakban: „Hirdetés”). A Hirdetés feladásához regisztrációra van szükség, mely a Regisztráció megjelölésű felületen végezhető el. (Az első hirdetés feladása során a „Hirdetésfeladás” ikon automatikusan átirányít a regisztrációs felületre).

3.2. A Felhasználónak a regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, mobiltelefon szám és lakcím, továbbá jelszó, illetve a jelszó megerősítése. A Regisztráció során a Felhasználónak jelölnie kell azt is, hogy magánszemélyként, vagy vállalkozásként („Bolt”) kívánja-e igénybe venni a szolgáltatást. Szolgáltató külön is felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Hirdetése megjelenítésre történő feltöltését követően a hirdetési felületen a megadott adatok közül neve és mobilszáma is megjelenik.

3.3. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatok módosítását vagy törlését az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt módon kezdeményezheti. A regisztrált Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben időről-időre úgy módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárjon minden olyan Felhasználót, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, ugyanakkor helytállni tartozik a harmadik személyek Szolgáltatóval szemben támasztott azon igényeivel szemben, melyek a Felhasználó által megadott adatok pontatlansága, vagy valótlansága miatt keletkeznek.

3.4. A Hirdetés során megadott adatokat és egyéb, megjeleníteni kívánt tartalmakat a Szolgáltató minden esetben moderálja. Ennek megfelelően a Hirdetés csak a moderálást követően jelenik meg a Weboldalon. A moderálás során a Szolgáltató alapvetően abból a szempontból vizsgálja a megjeleníteni kívánt tartalmakat, hogy azok megfelelnek-e a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt követelményeknek. A moderálást követően (előreláthatólag 48 órán belül) Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címen ad értesítést arról, ha a Hirdetés megjelenítésre nem alkalmas, ebben közli a megjelenítés akadályait (jogszabályt sért, ellentétes a jelen ÁSZF rendelkezéseivel). A moderálás folyamatban létéről Hirdető a regisztráció során kialakított saját profiljában is tájékozódhat.

3.5. Hirdető hirdetései a feltöltést követő 90 napig marad elérhető a Weboldalon. A határidő leteltét megelőzően a Szolgáltató emlékeztetőt küld Hirdetőnek a hirdetés lejártának időpontjáról. Hirdető saját belátása szerint dönthet a Hirdetés megújításáról. A megújítás a Hirdetés feladására kialakított felületen történik. Amennyiben a Hirdetés megújítása elmarad úgy a Szolgáltató a megjelenített hirdetést a Weboldal hirdetési felületéről törli.

3.6. A Szolgáltatások köre kiterjed a jelen ÁSZF mellékletében felsorolt, ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatásokra is. Ezen Szolgáltatásokat egyedi szerződés („Egyedi Szerződés”) alapján lehet igénybe venni. Az Egyedi Szerződés alapján igénybe vehető Szolgáltatások tartalmát és díjszabását a Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi. Ezen szolgáltatások tartalmáról a Weboldalon erre kialakított felületen kap tájékoztatást a Felhasználó a szolgáltatás tartalmáról. A Szolgáltatást a hivatkozott felületen lehet megrendelni, a megrendelést követően az oldal átirányít a fizetői felületre. A sikeres fizetést követően a Szolgáltató a Felhasználó saját profilján megjelenő üzenetben ad tájékoztatást (visszaigazolás) a Szolgáltatás igénybe vétele és a fizetés sikerességéről.

3.7. Az Egyedi Szerződések vonatkozásában a Hirdető és a Szolgáltató között a szerződés a Szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató visszaigazolásával (a visszaigazolás napján) határozott időre jön létre. A szerződés létrejöttével a Hirdetők részéről az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

3.8. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését vagy a megrendelés visszaigazolását megtagadni, ha a Hirdetőnek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető jogellenes magatartása vagy súlyos szerződésszegése miatt került sor. A Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy új szerződés megkötését megtagadni, amennyiben észleli, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF szabályait legalább 2 alkalommal már megszegte. Amennyiben egy adott Felhasználó esetében a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, erről írásban értesíti a Hirdetőt, megjelölve a megtagadás vagy felmondás indokát. Ezt követően az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a felmondás vagy megtagadás végleges.

4. A Hirdetések tartalmával szemben támasztott követelmények

4.1. Szolgáltató a közízlést- vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó Hirdetést jogosult a Weboldalról eltávolítani. Szolgáltató külön értesítés nélkül jogosult továbbá a téves kategóriába sorolt Hirdetést a kategóriájának megfelelő felületre áttenni.

4.2. A fent felsoroltakon kívül Szolgáltató jogosult továbbá 4.1. pont szerinti intézkedéseket alkalmazni azokban az esetekben is, ha

• Hirdető nem tablet, telefon-, alkatrész- vagy tartozékhirdetést helyez el,

• Hirdető a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el,

• Hirdető a képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el,

• Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el,

• A hirdetés nem magyar nyelvű vagy nem a hirdetett telefont, alkatrészt vagy tartozékot írja le,

• A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz,

• A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására,

• Hirdető a Hirdetésben kizárja a felelősségét a Hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása stb.)

5. A Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyéb szabályok

5.1. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben, az Egyedi Szerződésben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni.

5.2. A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

5.3. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.

5.4. Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a rendszerében megjelenítheti a Weboldal inaktív státuszba került Hirdetéseit is, kivéve azokat a Hirdetéseket, melyeket a Hirdető saját profilján keresztül véglegesen, maga töröl a rendszerből.

5.5. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

5.6. Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetésének valamely hibáját Felhasználók a „Hibás hirdetés bejelentése” alkalmazás segítségével jelezhetik Szolgáltatónak. Szolgáltató az így kifogásolt Hirdetés kijavítására, módosítására – értesítés küldése mellett, megjelölve a kifogásolt hibát – 2 munkanapot biztosít Hirdető részére. Amennyiben 2 munkanap alatt Hirdető nem végzi el Hirdetésén a kért módosításokat, Szolgáltató – anélkül, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezne - törli a Hirdetést.

5.7. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy (i) a Hirdetés feladásával, illetve az Egyedi Szerződéssel célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek, vagy harmadik személyek jogait, jogos érdekeit, (ii) a megjeleníteni kívánt tartalmak felhasználásához nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, (iii) a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti egyéb módon sem harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba, (iv) megfelel azon kritériumoknak, melyet az egyes Hirdetésekre a jelen ÁSZF előír a Szolgáltatás igénybevétele érdekében.

5.8. A Hirdető kijelenti továbbá, hogy a Hirdetés tartalmát képező áru előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján az áru forgalomba hozható, illetve hogy az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá.

5.9. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy a jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

5.10. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében. Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői jogainak gyakorlását.

5.11. Tekintettel arra, hogy a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékben – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Weboldal hivatkozik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Weboldal reklámozói által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak tartalmát, a Weboldalon elhelyezett Hirdetések elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható okból, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megfogalmazott vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

6. A Szolgáltató felelősségére vonatkozó rendelkezések

6.1. Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

6.2. Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

6.3. Szolgáltató a Weboldal és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és a Szolgáltatások elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elveszéséből, a Szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Szolgáltató nem felelős továbbá az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

6.4. Szolgáltató a moderáláson felül a Hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat nem köteles ellenőrizni, a Hirdetés tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Fenntartó vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

6.5. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Szolgáltatásokat igénybe Felhasználó/Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

7. Díjfizetés és teljesítési határidők

7.1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a jelen ÁSZF melléklete tartalmazza, de a Szolgáltató azt a Weboldalon is közzéteszi.

7.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani és az aktuális díjszabást a Weboldalon közzétenni. A módosított díjakat a Weboldalon 15 napos előzetes értesítést követően közzéteszi és azok az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok szerint a módosítás hatályba lépésének napjától érvényesek.

7.3. A szolgáltatási díjak teljesítése a Barion díjfizető rendszerén keresztül történik. A szolgáltatásról részletesebb tájékoztatás a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ oldalon érhető el.

7.4. Az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatásokért járó, a Weboldalon feltüntetett díjak az adott Szolgáltatás adóval megnövelt teljes ellenértékét tartalmazza, további költségeket a Szolgáltató nem számol fel. A határozatlan időre szóló szerződések esetén az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Fogyasztó az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatást kap.

8. A Szolgáltatás megtagadása, korlátozás az Egyedi Szerződés megszűntetése

8.1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását – egyoldalúan, megtagadhatja – a Szolgáltatás egyidejű megszüntetése és a felhasználói fiók valamint a Hirdetés törlése mellett, amennyiben (i) a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos jogszabályokba, a jelen ÁSZF-be vagy az Egyedi Szerződésben meghatározottakba ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja, (ii) bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthet.

8.2. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás - illetve a felmondás vagy szolgáltatás megtagadásának indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés/felmondás/megtagadás végleges.

8.3. A fenti okok fennállása esetén a Szolgáltató a Hirdetővel kötött valamennyi szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy a Szolgáltatót bármilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség terhelné. Ezen esetekben a Szolgáltató egyoldalú döntése lehet az is, hogy azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatások nyújtását (részben vagy egészben) felfüggeszti mindaddig, amíg a Hirdető az annak alapjául szolgáló körülményt igazolható módon nem szünteti meg.

8.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik.

9. A fogyasztói szerződésekre vonatkozó eltérő szabályok

9.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében a Fogyasztót megillető elállási jog szabályait a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) határozza meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen pont szerinti elállási és felmondási szabályok kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében alkalmazandók. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásai nyújtását a Fogyasztó részére határidőben meg tudja kezdeni, szükséges, hogy a Felhasználó/Fogyasztó ezt külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20 .§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

9.2. A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy a jelen ÁSZF mellékletében közzétett nyilatkozat-mintát kitöltve eljuttatja a Szolgáltató – az ÁSZF bevezető részében megjelölt - postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása akkor történik határidőben, ha azt a Fogyasztó a jelzett időtartamon belül megküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

9.3. Ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a Szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A felmondási jog gyakorlása esetén a szerződés megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszafizetésre kerül.

9.4. A Fogyasztó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak járó összeget, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon. kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében Hirdetőt nem illeti meg a felmondási jog, azaz a Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; illetve a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondás jogát.

10. A fogyasztói panaszok kezelése

10.1. Fogyasztó a panaszát szóban vagy írásban közölheti, amit Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kivizsgál és érdemben megválaszol. Fogyasztó a Szolgáltatónak a Szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát (i) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja; (ii) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

10.3. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: a Fogyasztó neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Szolgáltató megindokolja.

10.4. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

10.5. Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy esetleges panaszával a Szolgáltató szélhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a Szolgáltatások minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szolgáltató kizárólagos jogosultja (tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog) a Weboldalak, illetve a Szolgáltatások valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy a Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot enged a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

11.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

11.3. A jelen ÁSZF-ben szabályozottak kivételével a Hirdető kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés, visszaigazolt megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

11.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

11.5. Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF 2017. október 1. napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2017. szeptember 29.